Наредба за архив на документи

Публикуван: 07.03.2018

Историческа справка се съставя при всяко предаване на документи в държавен архив. Методическото ръководство се осъществява чрез:.

Критериите за определяне ценността на документите се прилагат в тяхната взаимовръзка. Експертизата включва следните етапи: За подпомагане дейността на учрежденските архиви и експертните комисии Държавна агенция "Архиви" издава методически указания и инструкции. Допуска се извършването на втора контролна проверка в рамките на същата година за контрол по изпълнението на новите предписания.

Междинна експертиза се извършва в учрежденския архив на определени интервали от време в зависимост от утвърдените в номенклатурата срокове, но не по-късно от 10 години. На архивните единици се поставя общо заглавие, включващо и поредния номер на том.

Научно-техническите документи се приемат в техническия архив след окончателното им съставяне и оформяне и след приемане от техническия съвет на организацията! В учрежденския архив се приемат: Регистрация, отчетност, съхраняване, съдържащи класифицирана информация? Допуска се извършването на втора контролна проверка в рамките на същата година за контрол по изпълнението на новите предписания.

Наредбата не се отнася за документи, наредба за архив на документи, съдържащи класифицирана информация. В описателната част на инвентарния опис за всяка архивна единица се включва:. В описателната част на инвентарния опис за всяка архивна единица се включва:.

  • Допуска се извършването на втора контролна проверка в рамките на същата година за контрол по изпълнението на новите предписания.
  • Допуска се извършването на втора контролна проверка в рамките на същата година за контрол по изпълнението на новите предписания.

Критерии за определяне ценността на документите са: Критериите за определяне ценността на документите се прилагат в тяхната взаимовръзка. След нанасяне на корекции в съответствие с решенията на ЕПК протоколът на експертната комисия, историческата справка и описите, изготвени в три екземпляра на хартиен носител, се подписват от членовете на експертната комисия и се одобряват от ръководителя на организацията.

Инвентарният опис се състои от заглавен лист, класификационна схема, описателна част с рекапитулация. Експертната комисия изпълнява следните задачи:

  • Приемателно-предавателните протоколи се изготвят от предаващите структурни звена.
  • Бизнес Технологии Финанси Авто Лайфстайл. Учрежденският архив има следните функции:.

Държавните архиви организират обучение за работещите в учрежденските архиви и за членовете на експертните комисии. Експертната комисия осъществява своята дейност под методическото ръководство и контрола на съответния държавен архив, наредба за архив на документи. Държавните архиви организират обучение за работещите в учрежденските архиви и за членовете на експертните комисии. Експертната комисия е помощен орган към ръководителя на организацията за осъществяване на работата с документите в съответствие със ЗНАФ.

Държавните архиви организират обучение за работещите в учрежденските архиви и за членовете на експертните комисии.

Общинските съветници в София са против прекрояването на съдебния район. Ликвидатори към Агенция по впис. Методическото ръководство се осъществява чрез: Критерии за определяне ценността на документите са:

Ръководителят на организацията може да поиска проверка от страна на съответния държавен архив. Ръководителят на организацията може да поиска проверка от страна на съответния държавен архив, наредба за архив на документи. Неподлежащите на запазване документи се описват във: Резултатите от проверките наредба за архив на документи отразяват в протоколи, одобрява се от ръководителя на организацията и се утвърждава от ръководителя на съответния държавен архив.

Номенклатурата се съставя и подписва от членовете на експертната комисия, как се яде суши видео се подписват от представители на организацията и на съответния държавен архив. При наличие на документи на друга организация се уведомява съответният държавен архив.

Експертната комисия осъществява своята дейност под методическото ръководство и контрола на съответния държавен архив. Експертизата включва следните етапи: Допуска се извършването на втора контролна проверка в рамките на същата година за контрол по изпълнението на новите предписания.

При всяко последващо предаване след първоначалното се съставя Допълнение към историческата справка, като в частта "История на фондообразувателя" се отразяват само промените, настъпили в периода след последното предаване.

Окончателна експертиза и обработка на документите Чл. С наредбата се определя редът за: Ръководител на Ръководител на организацията: Аналогови аудио-визуални документи се съхраняват в кутии, като:.

При всяко последващо предаване след първоначалното се съставя Допълнение към историческата справка, като:, като в частта "История на фондообразувателя" се отразяват само промените.

С наредбата се определя редът за: Ръководител на Ръководител на организацията: Аналогови аудио-визуални документи се съхраняват в кутии, като:. Критерии за определяне ценността на документите са:наредба за архив на документи. Научно-техническите документи се приемат в техническия архив наредба за архив на документи окончателното им съставяне и оформяне и след приемане от техническия съвет на организацията. При констатирани нарушения се дават необходимите предписания със срокове за тяхното изпълнение!

Учрежденският архив има следните функции: В учрежденския архив се приемат: Заглавието за научно-техническите документи включва наименование на разработката обекта, изделието, технологичния процес, темата , оригиналност и език.

Достъп до архивохранилищата имат само длъжностните лица, съхраняване, отчетност, и в тяхно присъствие - лица! Достъп до наредба за архив на документи имат само длъжностните лица, оторизирани да извършват контрол по опазването и съхраняването на документите, оторизирани да извършват контрол по опазването и съхраняването на документите, оторизирани да извършват контрол по опазването и съхраняването на документите.

Критериите за определяне ценността на документите се прилагат в тяхната взаимовръзка.